TỰ Ý CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Trên thực tế bất chấp quy định pháp luật, nhiều người dân vẫn tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất bất hợp pháp. Vậy theo quy định pháp luật thì hình thức và mức xử phạt hành chính đối với hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất được quy định như thế nào?

Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu tự ý chuyển mục đích sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể:

3. Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,01 héc ta;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,01 héc ta đến dưới 0,02 héc ta;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

e) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

Hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ bị xử phạt theo quy định nêu trên.